Utbildningar

Kurser i kommersiell avtalsrätt

Alla säljare och inköpare har som sin huvudsakliga arbetsuppgift att ingå avtal. Det innebär att avtalsrätten är deras främsta arbetsredskap. Avtalsrättslig kompetens hos säljare, inköpare och andra som sluter avtal är följaktligen en väsentlig framgångsfaktor för varje företag, inte minst eftersom de ansvarar för i stort sett hela omsättningen vid företaget. Redan en marginell kompetenshöjning hos säljare, inköpare, upphandlare och andra som ingår avtal tillför stora mervärden, eftersom dess effekt kan multipliceras med mängden transaktioner som genomförs.

Fokus för den som skall utforma avtal har i allmänhet varit att minimera risken för tvister och att söka säkerställa att eventuella tvister kommer att utfalla till egen fördel. Det är naturligtvis bra, men det räcker inte. För att kunna skapa mer lönsamma avtal krävs därtill inte minst insikt om att utformningen av en avtalsklausul kan värderas på skilda sätt av parterna och förmåga att välja och utforma villkor som tillför avtalet extra värde.

Nästan all utbildning i juridik utgår från ett tänkt domstolsförfarande: Hur skall vi ”döma” i den här tvisten? Det är emellertid sällsynt att avtal ens leder till tvist och än mer sällsynt att tvisten hanteras i domstol eller skiljenämnd. Utbildningar i juridik handlar därför för det mesta om undantagen och berör inte alla de avtal som inte leder till meningsskiljaktigheter. Det innebär att de flesta utbildningar har ett begränsat värde för dem som arbetar med att ingå avtal. Ur ett sådant domstolsperspektiv är det därtill ointressant att reflektera över om avtalet har varit bra eller dåligt konstruerat och om det har varit ekonomiskt effektivt.

En bra utbildning i avtalsrätt skall ge deltagarna kunskap och verktyg som möjliggör för dem att i en avtalssituation värdera olika alternativa utformningar av avtalet och välja det alternativ som är bäst. Det traditionella domstolsperspektivet är då ingalunda oviktigt, men väl otillräckligt. Det måste kompletteras av de kommersiella möjligheter som avtalsrätten erbjuder. De kurser som presenteras här syftar alla till att förmedla dels kunskap om det juridiska regelverket, dels förmågan att förhandla fram och konstruera ekonomiskt effektiva – mer lönsamma – avtal.

Kommersiella verksamhet blir mer och mer internationell. Samtliga utbildningar är därför tillgängliga inte bara på svenska, utan även på engelska. 


Konsumentköplagen

Konsumentköplagen (KKL) reglerar förhållandet mellan en näringsidkare och en konsument avseende försäljning av varor för privat bruk. Utbildningen riktar sig till dig som möter kunder i butik eller via kundtjänst och som behöver vara insatt i rådande lagstiftning avseende ansvar, avlämnande, riskövergång, avtalsbrott och påföljder samt tidsfrister, reklamation och bevisbörda.

Avtalsrätt och köprätt

Avtalsrätt och köprätt är nära sammanflätat. Fokus för den som ska utforma avtal har i allmänhet varit att minimera risken för tvister och att söka säkerställa att eventuella tvister kommer att utfalla till egen fördel. Det är naturligtvis bra, men det räcker inte.

Föreläsare Jon Kihlman

Under mer än 20 år har han undervisat i avtalsrätt vid universitet och högskolor i Sverige och utomlands. Han har även undervisat för näringslivet i kommersiell avtalsrätt och svensk och internationell köprätt. Jon Kihlmans undervisning i internationell handelsrätt bygger företrädesvis på den internationella köplagen (CISG) och på Unidroit Principles. I egenskap av advokat arbetar Jon Kihlman främst med rådgivning kring konstruktion av juridiska standardmallar och avtal samt utbildning av dem som skall använda mallarna och avtalen.