Nyheter

Culpa och strikt ansvar – analys av Högsta domstolens dom dem 14 april 2023 i dess mål T 3401-22 (Smyckets vikt)

I målet Smyckets vikt var fråga om ett utomobligatoriskt förhållande mellan Kronofogdemyndigheten och en köpare vid en offentlig auktion. Frågan i målet var således om myndigheten hade vållat en skada genom fel eller försummelse, eller, annorlunda uttryckt, om den hade varit culpös. HD baserade emellertid en stor del av sin bedömning av om culpa förelåg på köplagens felregler, det vill säga på regler som i vanliga fall ligger till grund för ett strikt ansvar. Avgörandet väcker därigenom inte minst frågan vari skillnaden egentligen ligger mellan ett ansvar grundat på culpa och ett strikt ansvar. Jon Kihlman har analyserat domen för JP Infonet. Analysen finns här.

Condictio indebiti – analys av Högsta domstolens dom den 12 april 2023 i mål T 409-22 (Fastighetsmäklarens klientmedelskonto)

Rättsfiguren condictio indebiti tar sikte på betalningar utan rättsgrund. I praktiken handlar den om betalningar av misstag. Sådana betalningar ska som huvudregel gå åter. En huvudregel har emellertid alltid undantag, annars är den regel snarare än bara huvudregel. Undantagsvis behöver därför mottagaren av betalningen inte betala tillbaka. Undantagen är nära besläktade med den tillitsprincip som gäller i svensk rätt: mottagaren kan ha rätt att behålla det betalda beloppet om den har haft fog för att tro att betalningen inte berodde på något misstag. Ofta har därtill krävts att mottagaren har tillgodogjort sig betalningen och då fortfarande har varit i god tro. I målet betalades två köpeskillingar avseende fastigheter till en mäklares klientmedelskonto. Köparen hade emellertid dessförinnan meddelat såväl säljaren som mäklaren att den ville att köpet skulle gå åter. HD fann trots det att omständigheterna kring betalningarna var sådana att mottagaren av betalningen inte behövde betala tillbaka beloppen till den som hade betalat. Jon Kihlman har analyserat domen för JP Infonet. Analysen finns här.

Advokat, jur. dr Jon Kihlman

Jon Kihlman har varit advokat sedan 2005. Han disputerade 1999 med avhandlingen Fel, som behandlar felreglerna inom köprätten. Han bedriver egen advokatverksamhet och har kontor i Tändstickspalatset på Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

Verksamheten

Advokat Jon Kihlman arbetar med svenska och internationella kommersiella avtal. Inom det området innefattar hans verksamhet utformning av avtal, granskning av och utlåtanden om avtal, rådgivning om avtal, utbildningar om avtal, böcker och artiklar om avtal, tvister om avtal samt uppdrag som skiljeman. 

All offentlig upphandling syftar till att avtal skall slutas. En del av verksamheten avser därför offentlig upphandling. I första hand gäller det utformning av vad som skall bli det upphandlade kontraktet, för att med det som underlag förenkla – och därigenom förbättra – upphandlingsprocesser. I andra hand gäller det emellertid även överprövningar av offentliga upphandlingar. 

Utbildningar och nätverk

Advokat Jon Kihlman ger utbildningar för såväl advokater och andra jurister som inköpare och säljare. Han samarbetar med Blendow och ExLibro, men ger också företagsinterna kurser.

Jon Kihlman är ledare för JUC:s nätverk i kommersiell avtalsrätt.

E-utbildningar och expertnyheter

Utöver traditionella kurser har Jon Kihlman spelat in åtskilliga e-utbildningar i samarbete med Norstedts Juridik, Diploma Utbildning och Föredrag.se samt LHTS. Utbildningarna för Norstedts Juridik behandlar Avtalsobjekt och felbedömningFullmakter och annan firmateckningCISG (den internationella köplagen) och Unidroit Principles. Utbildningarna för Diploma Utbildning behandlar dels Avtalsrätt och köprätt, dels Konsumentköplagen. För föredrag.se har Jon spelat in åtskilliga kortare föreläsningar om olika avtalsrättsliga frågeställningar. Utbildningen för LHTS är på engelska och behandlar internationell köprätt. Den är i första hand inriktad mot inköpare och är uppdelad i sex moduler.

Jon Kihlman föreläser några gånger om året som expert i affärsjuridik i Lexnova Play. Där behandlar han i första hand nya rättsfall från Högsta domstolen, men ibland också andra viktiga nyheter inom den kommersiella avtalsrätten.

Böcker och andra publicerade verk

Utöver avhandlingen Fel har Jon Kihlman skrivit böckerna Avtalslagen – En kommentarCISG – En kommentar och Köprätten – En introduktion, samt varit medförfattare till Köplagen – En kommentar och varit redaktör för antologin Elektronisk signering. Utöver böckerna har han skrivit rapporterna Vad en upphandlande myndighet inte behöver göra och Avtalsutformning och avtalsinnehåll – Kommersiella villkor i offentlig upphandling, båda på uppdrag av Svensk Näringsliv, samt åtskillig artiklar, framför allt om svensk och internationell avtalsrätt samt offentlig upphandling.

Avtalsmallar

Jon Kihlman har på uppdrag av Norstedts Juridik utformat avtalsmallar för dess tjänst Avtalsguiden. Mallarna avser dels köp av lös egendom och ramavtal, dels olika slags fullmakter.