Köprätt och annan kommersiell avtalsrätt

Force majeure och hardship

Det som i dagligt tal brukar benämnas force majeure är egentligen två visserligen närbesläktade men ändå väsensskilda företeelser. Den ena av dem är just force majeure, med vilket avses en grund för befrielse från ansvar, i första hand från skadeståndsskyldighet. Den andra är i stället en jämkningsgrund. I båda fallen är det fråga om att på olika sätt avvika från grundsatsen pacta sunt servanda. Jon Kihlman har för JP Infonets räkning redogjort för vad som gäller i olika situationer. Artikeln finns här

Slutande av avtal genom förhandling

Kan man bli bunden innan man har förhandlat klart?
I sitt bidrag till Festskriften till Lars Gorton diskuterar Jon Kihlman hur – och när – avtal sluts i en förhandlingssituation. Artikeln utgår från det norska rättsfallet Rt. 1998 s. 946, där avtal ansågs ha slutits redan i och med att parterna var överens om ”alla väsentliga avtalsvillkor”. Den behandlar framför allt frågan vad som skapar bundenhet. Artikeln finns här.

Principles of European Contract Law

Principles of European Contract Law – eller PECL – är en samling avtalsrättsliga principer som är tänkta att utgöra grund för en gemensam europeisk avtalsrätt. Jon Kihlman recenserade den andra utgåvan av PECL i Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet. Artikeln finns här.

Letters of intent

Lettes of Intent, Letters och Comfort, Letters of Awareness, Memorandum of Understanding – kärt barn har många namn. Även om de olika namnen indikerar delvis skilda användningsområden, är det ändå i samtliga fall till syvende och sist fråga om dokument av vilka det inte klart framgår om parterna är bundna eller inte. Det är anmärkningsvärt att parter så ofta verkar sträva efter att inte ha en ärlig chans att kunna veta om de verkligen har träffat avtal. Jon Kihlman har behandlat Letters of Intent i sitt bidrag till festskriften till Gunnar Karnell. Artikeln finns här.

Förutsättningsläran – obligationsrättsliga och sakrättsliga aspekter

I sitt bidrag till vad som kom att bli en minnesskrift över Knut Rodhe jämför Jon Kihlman två rättsfall, NJA 1985 s. 178 (Järnsida ./. Kalmar Varv) och NJA 1996 s. 410 (Sparbanken Första AB ./. AB Friherrens konkursbo) i vilka den s.k. förutsättningsläran har tillämpats men där resultatet skiljer sig påtagligt åt trots att förutsättningarna på många sätt är snarlika. Artikeln finns här.

Formfrihet, formkrav och kvalificerade elektroniska signaturer

Jon Kihlmans bidrag till boken Elektronisk signering – En antologi behandlar i första hand avtalsrättsliga aspekter på elektronisk signering. Artikeln finns här.

Fel i standardavtal

Köprättens felregler behandlas på delvis skilda sätt i köplagstiftningen och i olika standardavtal. I sin artikel från tidskriften Ny juridik nr 3 / 2009 utvecklar Jon Kihlman hur felreglerna hanteras och vilka konsekvenser det kan få. Artikeln finns här.