Nyheter

Grov vårdslöshet? – analys av Högsta domstolens dom dem 22 augusti 2023 i dess mål T 2755-22 (Mösseberg II)

I målet Mösseberg II behandlade Högsta domstolen såväl processuella som materiella frågor. I materiellt hänseende var frågan inte minst om en entreprenör – tillika försäkringstagare – hade varit grovt vårdslös när den utförde sitt uppdrag enligt entreprenadavtalet. Högsta domstolen bedömde att så hade varit fallet och att den skadelidande uppdragsgivarens försäkringsbolag därför inte var berättigat till ersättning ur entreprenörens ansvarsförsäkring. Jon Kihlman har analyserat domen för JP Infonet. Analysen finns här.

Tolkning av försäkringsavtal – analys av Högsta domstolens dom dem 11 juli 2023 i dess mål T 3101-22 (Epidemiavbrottsförsäkringen)

Målet Epidemiavbrottsförsäkringen rör avtalstolkning, men väcker även frågor om jura novit curia och vad en part måste åberopa, även om de senare frågorna inte behandlades av HD. Frågan i målet var således begränsad till om en avtalad förutsättning för försäkringsbolagets ansvar om myndighetsingripande innefattande generella föreskrifter med anledning av covid 19, eller om det krävdes att ingripandet var riktat direkt mot försäkringstagaren. Jon Kihlman har analyserat domen för JP Infonet. Analysen finns här.

Advokat, jur. dr Jon Kihlman

Jon Kihlman har varit advokat sedan 2005. Han disputerade 1999 med avhandlingen Fel, som behandlar felreglerna inom köprätten. Han bedriver egen advokatverksamhet och har kontor i Tändstickspalatset på Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

Verksamheten

Advokat Jon Kihlman arbetar med svenska och internationella kommersiella avtal. Inom det området innefattar hans verksamhet utformning av avtal, granskning av och utlåtanden om avtal, rådgivning om avtal, utbildningar om avtal, böcker och artiklar om avtal, tvister om avtal samt uppdrag som skiljeman. 

All offentlig upphandling syftar till att avtal skall slutas. En del av verksamheten avser därför offentlig upphandling. I första hand gäller det utformning av vad som skall bli det upphandlade kontraktet, för att med det som underlag förenkla – och därigenom förbättra – upphandlingsprocesser. I andra hand gäller det emellertid även överprövningar av offentliga upphandlingar. 

Utbildningar och nätverk

Advokat Jon Kihlman ger utbildningar för såväl advokater och andra jurister som inköpare och säljare. Han samarbetar med Blendow och ExLibro, men ger också företagsinterna kurser.

Jon Kihlman är ledare för JUC:s nätverk i kommersiell avtalsrätt.

E-utbildningar och expertnyheter

Utöver traditionella kurser har Jon Kihlman spelat in åtskilliga e-utbildningar i samarbete med Norstedts Juridik, Diploma Utbildning och Föredrag.se samt LHTS. Utbildningarna för Norstedts Juridik behandlar Avtalsobjekt och felbedömningFullmakter och annan firmateckningCISG (den internationella köplagen) och Unidroit Principles. Utbildningarna för Diploma Utbildning behandlar dels Avtalsrätt och köprätt, dels Konsumentköplagen. För föredrag.se har Jon spelat in åtskilliga kortare föreläsningar om olika avtalsrättsliga frågeställningar. Utbildningen för LHTS är på engelska och behandlar internationell köprätt. Den är i första hand inriktad mot inköpare och är uppdelad i sex moduler.

Jon Kihlman föreläser några gånger om året som expert i affärsjuridik i Lexnova Play. Där behandlar han i första hand nya rättsfall från Högsta domstolen, men ibland också andra viktiga nyheter inom den kommersiella avtalsrätten.

Böcker och andra publicerade verk

Utöver avhandlingen Fel har Jon Kihlman skrivit böckerna Avtalslagen – En kommentarCISG – En kommentar och Köprätten – En introduktion, samt varit medförfattare till Köplagen – En kommentar och varit redaktör för antologin Elektronisk signering. Utöver böckerna har han skrivit rapporterna Vad en upphandlande myndighet inte behöver göra och Avtalsutformning och avtalsinnehåll – Kommersiella villkor i offentlig upphandling, båda på uppdrag av Svensk Näringsliv, samt åtskillig artiklar, framför allt om svensk och internationell avtalsrätt samt offentlig upphandling.

Avtalsmallar

Jon Kihlman har på uppdrag av Norstedts Juridik utformat avtalsmallar för dess tjänst Avtalsguiden. Mallarna avser dels köp av lös egendom och ramavtal, dels olika slags fullmakter.